Innholdsfortegnelse

§ 1.      Selskapet...................................................................................................................................................................... 2

§ 1.1     Selskapets Navn................................................................................................................................................... 2

§ 1.2     Selskapets Formål............................................................................................................................................. 2

§ 1.3     Selskapets Eierskap........................................................................................................................................... 2

§ 2.      Kapital tilgang........................................................................................................................................................ 2

§ 3.      Styre................................................................................................................................................................................ 2

§ 3.1     Styresammensetning........................................................................................................................................ 2

§ 4.      Generalforsamlinger......................................................................................................................................... 3

§ 4.1     Innkalling til Generalforsamlinger..................................................................................................... 3

§ 4.2     Ordinær Generalforsamling....................................................................................................................... 3

§ 4.3     Ekstraordinær Generalforsamling....................................................................................................... 3

§ 5.      Vedtekter..................................................................................................................................................................... 4

§ 5.1     Vedtektsendringer............................................................................................................................................. 4


 

§ 1.                                    Selskapet

§ 1.1                                Selskapets Navn

Selskapets navn er ”et barnehjem  for foreldreløse i Tanzania” som heter

"Emma's Children Care Centre"

Den Norske forretningsadresse er i Asker kommune.

 

§ 1.2                                Selskapets Formål

Selskapets formål er å skaffe finansiering til driften av ECCC. Dette vil foregå ved innsamling av penger som blir oversendt til barnehjemmet

 

§ 1.3                                Selskapets Eierskap  og Styre

Selskapet vil være en stiftelse med en styresammensetning, som er vist på Vedlegg 1 - Styresammensetning.

Selskapet er et ideelt selskap som ikke har egen fortjeneste til formål.

 

§ 2.                                    Kapital tilgang

Selskapets baserer sin eksistens på å samlede inn nødvendige midler til å kunne sikre den lokale driften av ECCC  på Kidatu i Morogoro regionen i Tanzania.

 

§ 3.                                    Styre

§ 3.1                                Styresammensetning

Selskapets styre skal bestå av minst tre (3) faste medlemmer. Styrets medlemmer har som hovedformål å bevitne at driften går i henhold til vedtektene samt å bidra med støtte til selskapet's daglige ledelse.

 

§ 4.                                    Generalforsamlinger

§ 4.1                                Innkalling til Generalforsamlinger

Det vil bli innkalt til generalforsamling en gang per år. Dette skal alltid skje skriftlig og i henhold til de tidsfrister som er angitt nedenfor.

I innkallingen skal det også listes opp en agenda over de temaer som skal drøftes. Tema som normalt besluttes på generalforsamling og som ikke er listet opp i innkallingen kan ikke besluttes med mindre fremmøte på generalforsamlingen representerer minst 2/3 av interessentene.

 

§ 4.2                                Ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes så snart forrige års resultatregnskap er klart og senest innen utgangen av april måned. Innkallelsen skjer ved e-post innkalling og annonsering via internettsidene på adresse http://www.eccc.no med minst fire (4) ukers frist.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres i henhold til vanlige selskap:

1.       Fastsettelse av resultatregnskap og ballansen.

2.       Anvendelse av forrige års overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.

3.       Utdeling av utbytte.

4.       Valg av styre inkludert formann.

5.       Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

 

§ 4.3                                Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når det er besluttet av styret, eller krevet av faste bidragsytere, som minst representerer 50% av innsamlede midler for foregående år.

Innkallelsen skjer ved skriftlig underretning til de i aksjeprotokollen noterte aksjonærer, og slik generalforsamling kan innkalles med minimum syv (7) dagers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som er nevnt i innkallelsen med mindre oppmøtet representerer minst 2/3 av faste bidragsytere med minst ett års kontinuerlige bidrag hvorav også det foregående. 

 

§ 5.                                    Vedtekter

§ 5.1                                Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun fastsettes på generalforsamlingen. For at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig med hensyn til vedtektsendringer kreves det tilslutning av minst 2/3 av bidragsyterne.